• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 338:
    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо на Министерство на финансите,  Общински съвет утвърждава актуализирания разчет за капиталови разходи за 2009 г., както следва:
    а/ Заличава обект: "Основен ремонт паркинги междублоково пространство ж.к. "Балик", финансиран със собствени бюджетни средства, в размер  100 000 лв.
    б/ Включва обект: " Благоустрояване ж.к. "Балик", финансиран с целева субсидия, в размер на 200 000 лв.
    2. Задължава кмета на Общината да предприеме мерки по представяне на актуализирания разчет  в Министерство на финансите.
РЕШЕНИЕ 339: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик увеличава бюджета във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности", група "Физкултура и спорт", точка: Финансиране на ПФК "Черноморец", в размер на 400 000 лева.
РЕШЕНИЕ 340: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет,  Общински съвет дава съгласието си да бъде удължен срока за погасяване на заема от ИБСФ - КСФ  до 30 ноември 2009г.
РЕШЕНИЕ 341: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. З от Закона за общинския бюджет, Общински съвет дава съгласието си да бъде утвърден нов заем от набирателната сметка в размер на 300 000 лева и срок на погасяване до 30 ноември.
РЕШЕНИЕ 342: на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10а, ал.7 от Закона за туризма, прави следните изменения на Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризма в Община Балчик.
1. В чл. 3, ал. 1 числото 12 се заменя с числото 14.
2. В чл. 3, т. 3 , след думите Секретар, израза "Директор Дирекция "ИРСХДГР" се заменя с "Началник отдел "Туризъм и екология".
3. Направените изменения в Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризма в Община Балчик, влизат в сила от датата на тяхното поместване в интернет страницата на Община Балчик.
РЕШЕНИЕ 343: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик допълва влязло в сила свое Решение № 242/2009г.. прието с Протокол № 27/27.02.2009г. със следния текст: "Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Декларация, че няма да се промени предназначението на предоставения за безвъзмездно ползуване на Дирекция "СП"-Балчик към Агенции "СП"-София общински недвижим имот в продължение на   5/пет/   години   след   приключване   на   проект   по   оперативна   програма "Регионално развитие" по схема за безвъзмездна финансова помощ ВС161РО001/1.1-03/2008 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" по приоритетна oc I "Устойчиво интегрирано градско развитие, Операция 1.1 "Социална инфраструктура" от Оперативна програма "Регионално развитие", по който Агенция "СП" е бенефициент.
РЕШЕНИЕ 344: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчета за дейността на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2008 година.
РЕШЕНИЕ 345: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл.137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 147 от ТЗ и чл. 14, ал. Ш от Учредителния акт на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - Балчик" ЕООД, Общински съвет -Балчик,
РЕШИ:
ОСВОБОЖДАВА д-р Румяна Малчева Ангелова от длъжността управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БАЛЧИК" ЕООД гр. Балчик по нейна молба.
ИЗБИРА за управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БАЛЧИК" ЕООД гр. Балчик д-р Наталия Хараламбиева Попова - лабораторен лекар в дружеството.
ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 230% от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.
УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината да сключи договор за управление на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-БАЛЧИК" ЕООД с д-р Наталия Хараламбиева Попова, със срок на управление - 3 години.
РЕШЕНИЕ 346: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема "Общинска програма за закрила на детето - план 2009" на "Комисията за закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик, съгласно Приложение.
РЕШЕНИЕ 347: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от НОРПУРОИ, Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно ползване за нуждите на РПУ-Албена , следния лек автомобил: марка "ПЕЖО 405"" с per № ТХ 8937 РХ и рама № VF315BB2270562178, собственост на община Балчик.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани с предоставянето на автомобила за безвъзмездно ползване, както и фактическото му предаване.
С регистрацията на д-р Урал Бекиров и инж. Валентин Атанасов, кворумът в залата е 19 общински съветници.
РЕШЕНИЕ 348: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 51, ал. 1, т. З от НОРПУРОИ, приета с  решение № 238 от 27.02.2009 г. на ОбС - Балчик и заявление вх. № 94В-130-3/15.05.2009 г.:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на Валентин Якимов Валентинов от гр. Балчик, ул. "Ком" №31, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ ПИ 02508.74.264 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ УП-264, кв.1050 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 520 м2 , актуван с АОС №458/21.08.2000 год.
2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж, в размер на 5200.00 лв. /пет хиляди и двеста лева/.
3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.
РЕШЕНИЕ 349: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009 г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г., актуализирана с решение № 314 от 15.05.2009 г. на ОбС - Балчик, като допълва раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният имот:
Незастроен терен с площ от 3 624 м2 - ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик.
РЕШЕНИЕ 350: На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет- Балчик:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на следният общински имот: Поземлен имот № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 3 624 м2 /три хиляди шестстотин двадесет и четири квадратни метра/, актуван с АОС № 2860/16.03.2009 г.,
2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 83 370.00 лв. /осемдесет и три хиляди триста и седемдесет лева/;
3. Конкурса да се проведе при следните условия:
3.1. Предмет на конкурса - изграждане на паркинг за товарни автомобили;
3.2. Цена на имота - не по ниска от 83 370.00 лв. /осемдесет и три хиляди триста и седемдесет лева/;
3.3. Размер на предвидените инвестиции;
3.4. Срок за влагане на предвидените инвестиции;
3.5. До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик, минимум три години назад от приемане на решението;
3.6. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 351:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия до БКТП в ПИ 78639.24.74" по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 352:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия до БКТП в ПИ 62788.17.183" по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратени за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 353:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Външен водопровод от ПИ 53120.36.3 до ПИ 53120.506.170 и канализация от ПИ 53120.14.295 до ПИ 53120.506.170" по плана на в.з."Фиш-Фиш" гр. Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 354:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 23769.52.34 по кадастралната карта на с. Дропла, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"
РЕШЕНИЕ 355:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 23769.11.53 и ПИ № 23769.11.56 и ПУП за "обслужващ път" с ПИ № 23769.11.55 по кадастралната карта на с. Дропла Община Балчик.
II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"
РЕШЕНИЕ 356:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 18160.107.44 по кадастралната карта на с. Гурково, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 357:
I. На основание чл.21, ал.1, т. ІІ от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-ПЗ за "Фотоволтаични системи в ПИ № 67951.38.219" по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 358:
1. На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ; чл. 61 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и решение № 2 по протокол № 21 от 19.07.2007 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се сключи предварителен договор с "Преспа консулт" ЕООД гр. Свищов, собственик на почивен комплекс и дворно място в м. "Овчаровски плаж - юг" гр. Балчик, съгласно договор за продажба на общински имот от 21.09.2006 г., за изработване на ПУП с цел обединяването на ПИ № 02508.5.14 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1005 м2 - собственост на молителят и част от съседния ПИ № 02508.5.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 450 м2 - общинска собственост.
2. След влизане в сила на ПУП, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС; чл. 48, ал.2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 63-00-619/11.04.2008 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Преспа Консулт" ЕООД, по отношение на новообразувания УПИ II-14,30 кв. 5, съгласно проект за ПУП, с площ от 1455 м2, като молителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 450 м2, актувана АОС № 3079/17.09.2007 г.
3. Одобрява пазарната оценка на общинската част в размер на 23 300.00 /двадесет и три хиляди и триста/ лева., без ДДС.
4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се действия по изменението на ПУП на гр. Балчик и след влизането му в сила се сключи договор за ликвидиране на съсобственост.  
РЕШЕНИЕ 359: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. П от ЗДОИ, във вр. със Заповед № 10/10.1.2001г /Обн., ДВ,бр.7 от 2001г/ на министъра на финансите, Общински съвет - Балчик прави следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик:
1.  Заглавието на Раздел ІХ от Глава втора се променя така: "Такси и цени на услуги уредени в други закони".
2.  Сегашният текст на чл. 47 става ал. 1. Създава се нова ал. П със следния текст :
ал. ІІ. За услуга по предоставяне на обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществената информация се заплащат следните разходи, според вида па носителя:
1. дискета - един брой - 1,44 лв.;
2. СD - един брой - 6,00 лв.;
3. електронна поща - 1 МВ - 0,36 лв.; заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;
4. разпечатване - една страница (А4) - 0,14 лв.;
5. ксерокопие - една страница (А4) - 0.11 лв.;
6. факс - една страница (А4) - 0,72 лв.;
7. видеокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис - 5.88 лв. + 0,30 лв. на минута;
8. аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис 1.92 лв. + 0,30 лв. на минута;
9. устна справка - за 15 минути - 1,80 лв.:
10. писмена справка - една страница (А4) - 1,90 лв.
В цените е добавен ДДС.
Направените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик влизат в сила от деня на публикацията им в местния печат.
РЕШЕНИЕ 360: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от Тинка Сивриева - директор на ОДК Балчик, вх. № 24-07-7/02.07.2009 г., Общински съвет - Балчик
реши :
1. Завишава капиталовата програма за 2009 година във функция "Образование", дейност "Извънучилищни дейности - ОДК, § 5200, Придобиване на ДМА, в размер на 50000 (петдесет хиляди) лева за покупка на 30 бр. инструменти за духов оркестър.
Финансирането да се извърши от собствени бюджетни средства на общината - от преизпълнение на бюджетни приходи или от икономии на капиталовата програма.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 361: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от Галина Маринова - председател на НЧ "Бачо Киро" с. Кранево, вх. № 36-41-1/22.06.2009 г., от Гинка Крумова - секретар на НЧ "Свобода" с. Гурково, вх. № 36-28-4/02.07.2009 г. и от Калин Береза - председател на НЧ "Просвета" с. Соколово, вх. № 36-20-7/03.06.2009г., Общински съвет - Балчик
реши :
1. Дава съгласието си Община Балчик да представи и подкрепи кандидатурите на читалищните библиотеки от общината за поетапно включване в програмата "Глобални библиотеки - България" за периода 2009 - 2013 година, както следва
1.1. НЧ "Паисий Хилендарски" град Балчик
1.2. НЧ "Васил Левски" град Балчик
1.3. НЧ "Просвета" село Соколово
1.4. НЧ "Бачо Киро" село Кранево
1.5. НЧ "Свобода" село Гурково
1.6. НЧ "Христо Смирненски" село Сенокос
1.7. НЧ "Велко Ангелов" село Дропла
1.8. НЧ "Йордан Йовков" село Змеево
1.9. НЧ "Просвета" село Оброчище
1.10. НЧ "Стефан Караджа" село Стражица
2. Упълномощава кмета на Община Балчик, да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 362: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:
1. Петя Петрова Манолова от град Балчик, ул. "Тунджа" № 39Б, в размер на 2000.00 лева, за лечение на сина й Георги Манолов.
2. Мария Александрова Василева от с. Сенокос, в размер на 500.00 лева, за лечение. Сумата да се получи от Михаил Милчев, кмет на с. Сенокос.
3. Васко Димитров Дечев от гр. Балчик, в размер на 500.00 лева, за лечение на дъщеря му.
4. Йорданка Димитрова Мирчева от с. Безводица, в размер на 500.00 лева, за лечение.
5. Надежда Димова Иванова от с. Безводица, в размер на 500.00 лева, за лечение.
6. Йовка Стойкова Димитрова от гр. Балчик, ул. "Люлин" № 7а, в размер на 300.00 лева, за лечение.
7. Пенка Йорданова Тодорова от гр. Балчик, ул. "Стара Планина" № 69А, в размер на 500.00 лева, за лечение.
8. Никола Стоянов Николов от с. Гурково, в размер на 300.00 лева, за лечение.
9. Галя Боркова Иванова от гр. Балчик, ул. "Юри Венелин", № 2, в размер на 300.00 лева, за лечение на дъщеря й.
РЕШЕНИЕ 363: На На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Андриян Събев Демирев от град Балчик, ул. "Славянска" № 15, в размер на 1200.00 лева, за лечение.
РЕШЕНИЕ 364: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Мюжгян Мусова Ахмедова от с. Дропла, ул. "В. Ангелов" № 58, в размер на 300.00 лева, за лечение. Сумата да се получи от Блага Атанасова, кмет на с. Дропла.
РЕШЕНИЕ 365: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37 ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 52, ал.1 т.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г. и във връзка с двустранно споразумение от 29.05.2009 г. между МРРБ и Община Балчик за изпълнение на проект за изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства, финансиран със средства по Заемно споразумение F/Р 1395 (2001) с Банката за развитие към Съвета на Европа и от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Общински съвет - Балчик:
1.    Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж върху 3175 м2 /три хиляди сто седемдесет и пет квадратни метра/ застроена площ в УПИ ХХІХ, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС №№ 2818; 2819; 2820; 2821; 2822; 2823; 2824; 2825; 2826; 2827; 2828; 2829; 2830; 2833; 2834; 2835; 2836; 2837; 2838 от 2007 г.
2. Правото на строеж се учредява на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, представлявано от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, за изграждане на 50 бр. /петдесет броя/ социални жилища, всяко с площ от 63,50 м2, както и необходимата техническа инфраструктура по Проект за изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства, представляващ ІІ-ра фаза на Проекта, финансиран със средства по Заемно споразумение F/P 1395 (2001) с Банката за развитие към Съвета на Европа и от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.
РЕШЕНИЕ 366: На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет -Балчик
РЕШИ:
Дава съгласие Община Балчик да кандидатства за безвъзмездно финансиране по:
I.       Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год." с проект:
1. „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево".
2. Проектът да съдържа следните дейности :
- Обследване на настоящата ситуация на водния цикъл на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево. Преглед на съществуващата документация.
- Изготвяне на 25-годишна инвестиционна програма за водния сектор на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево. Анализ на социалната поносимост на проекта на макроравнище.
- Избор на инвестиционни компоненти и подготовка на прединвестиционното проучване за одобрените такива, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 год."
- Изготвяне на идеен проект на одобрената алтернатива.
- Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП „Околна среда 2007-2013 год.", включително финансово-икономически анализи, оценка на капацитета на общината и ВиК дружеството, стратегия за провеждане на обществени поръчки, програма за управление на утайките и други, съгласно Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездно финансова помощ по приоритетна ос I.
- Изготвяне на документация за провеждане на обществени поръчки по ЗОП за дейностите, включени за финансиране във формуляра за кандидатстване.
- Организация и управление на цялостното изпълнение на договорите по проекта „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево".
- Мерки за публичност.
- Подготовка на формуляр за кандидатстване и документация за избор на изпълнители за обществени поръчки.
- Одит на проекта.
- Издаване на разрешителни по ЗБР, ЗВ, ЗУТ и др.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да възлага подготовката на проекта, да направлява и контролира процеса на неговото разработване, да представя готовия проект за оценка и финансиране пред съответните органи, управляващи средствата от Кохезионния фонд на ЕС и националното съфинансиране, както и да подписва, свързани с това документи, включително договорите за изпълнение на одобрения проект.

Стефан Павлов:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК