• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове

Председател: Ася Тодорова Христова

       Членове: Стефка Николова Анастасова

                        Даниела Василева Пеловска

                        Гюнай Мюмюн Узун

                        д-р Маргарита Калинова Вичева

                        Атанас Жечев Георгиев

                        Атанас Илиев Атанасов


Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология

Председател: Мелих Мехмедов Хаджиев

       Членове: Даниела Василева Пеловска

                        Христо Петров Христов

                        Галин Петров Началников

                        Нури Кемалов Мустафов

                        Кирил Йорданов Кирев

                        Ивелин Пейчев Ройдев


Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт

Председател: Галин Петров Началников

       Членове: Стефан Панайотов Диков

                        Христо Петров Христов

                        Стоян Димитров Георгиев

                        Георги Златев Георгиев

                       

Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности

Председател: Даниела Василева Пеловска

       Членове: Стефка Николова Анастасова

                        Стефан Панайотов Диков

                        Гюнай Мюмюн Узун

                        Стоян Димитров Георгиев


Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

Председател: д-р Маргарита Калинова Вичева

       Членове: Велко Георгиев Михайлов

                        Кирил Йорданов Кирев

                        Ася Тодорова Христова

                        Нури Кемалов Мустафов

                        Мелих Мехмедов Хаджиев

                        Иванка Георгиева Бързакова


Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

Председател: Иванка Георгиева Бързакова

       Членове: Стефан Панайотов Диков

                        Галин Петров Началников

                        Кирил Йорданов Кирев

                        Гюлчин Фахри Адем


Комисия за установяване конфликт на интереси

Председател: Велко Георгиев Михайлов

       Членове: Виктор Лучиянов Митраков

                        Атанас Жечев Георгиев

                        Атанас Илиев Атанасов

                        д-р Маргарита Калинова Вичева

                        Ася Тодорова Христова

                        Гюнай Мюмюн Узун