• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

 Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 юли 2011 година (сряда) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за предоставяне на имоти за безвъзмездно управление на Исторически музей - Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за продажба чрез конкурс на общински имоти, район  "Двете чешми" град Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за продажба на общински имот (апартамент) на Христо Петров Христов от град Балчик, настанен по административен ред.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за участие на община Балчик за кандидатстване по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за кандидатстване с проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", Операция 1.1: „Социална инфраструктура", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Оперативна програма "Регионално развитие".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за изменение на Решение 799 по Протокол № 62 от заседание на общински съвет от 28.04.2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ИНК КОЛОР" ЕООД по отношение на ПИ № 02508.84.263.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Живка и Димитър Катранови по отношение на ПИ № 02508.6.58.

                               Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

              9. Предложение за корекция на бюджета за сметка на планирания резерв по бюджет 2011 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предложение за отпускане на финансова помощ на Деян Енчев Енчев от град Балчик, за подготовка и участия в автомобилни състезания.

         Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗСКПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик