• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 7 юни 2011 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за одобряване на устав и приемане на решение за членство на община Балчик в Асоциацията на еколозите от общините в България и заплащане на годишен членски внос.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 53120.505.307 по кадастралната карта на с. Оброчище /в.з. "Фиш-фиш", град Балчик/.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 02508.83.204 по кадастралната карта на град Балчик/.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 66250.501.140 по кадастралната карта на с. Сенокос.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ТЕ ЕМ ПЕ" ЕООД с. Сенокос, по отношение на ПИ № 66250.501.165 по кадастралната карта на с. Сенокос.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Николинка Иванова Георгиева, по отношение на ПИ № 78639.501.27 по кадастралната карта на с. Църква.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за предоставяне от страна на община Балчик на ПСОВ - Балчик за стопанисване и управление на ВиК ЕООД - Добрич.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за предоставяне от страна на община Балчик на ПСОВ - Албена за стопанисване и управление на ВиК ЕООД - Добрич.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за отпускане на финансова помощ за подготвянето на документална книга за историята на местната власт в Балчик.

         Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗСК

10. Предложение за отпускане на финансова помощ на Деян Енчев Енчев от град Балчик, за подготовка и участия в автомобилни състезания.

         Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗСК

11. Предложение за отдаване под наем чрез търг на паркинги, временни паркинги и паркоместа, представляващи имоти или част от имоти - публична общинска собственост.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за продажба чрез търг на общински имот, представляващ УПИ І, кв. 7 по ПУП на с. Църква, с идентификатор № 78639.501.324.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за продажба чрез търг на общински имот, представляващ УПИ ІІ, кв. 6 по ПУП на с. Църква, с идентификатор № 78639.501.323.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик