СЪОБЩЕНИЕ

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г.Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски" - гр.Балчик" със Заповед №235/30.03.2011 г. на Кмета на Община Балчик, поради постъпила жалба до Комисия за защита на конкуренцията от заинтересовано лице и на основание чл. 120а, ал. 1 и 2 от ЗОП Е СПРЯНА до произнасяне на компетентния орган. Заинтересованите участници ще бъдат уведомени за изхода от обжалването и промяната на датите за представяне и отваряне на офертите за участие.


Решението и обявлението са изпратени и публикувани на сайта на Агенцията за обществени поръчки на 17.03.2011 г. (Преписка № 00479-2011-003 в Регистъра на АОП). На същата дата са публикувани обявата и документацията за участие на сайта на Община Балчик.