• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31 януари 2011 година (понеделник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за отдаване под наем на общински имот.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за приемане отчета за състоянието на общинския дълг на община Балчик към 31.12.2010 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за приемане на Общинска програма за етническите и демографски въпроси за 2010-2015 година в община Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за одобряване разходите за 2011 година за дейностите "Чистота".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик за 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ "БиБи - Милен Маринов".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предложение за именуване на улици в с. Кранево и                         с. Оброчище.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предложение за изменение на Решение 726 по Протокол № 57 от 17.12.2010 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2010 година до 31 декември 2010 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Предложение за учредяване на Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР, за нуждите на ГПУ Балчик безвъзмездно право на ползване по отношение на имот - частна общинска собственост.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Предложение за обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Предложение за отмяна на Решение 720 по Протокол № 57 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 17.12.2010 година.

    Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик