• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

 Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 октомври 2010 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2010 г. до 30.09.2010 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за одобряване ПУП-Парцеларен план за "Външно електрозахранване на мобилна комуникационна станция № 4212 в ПИ 02508.90.718" по кадастралната карта на в.з. "Момчил" град Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за дарение на Поделение 36910 град Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за определяне на представител на община Балчик за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК, реда по който ще се съгласува позицията и мандата който ще се получава.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за съгласуване на позицията на община Балчик по въпроси от дневния ред на първото общо събрание на асоциацията по ВиК и получаването на мандат за представянето й.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за отмяна на Решение 671 по Протокол № 53 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 30.09.2010 година.

          Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбСПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик