• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), на 14 октомври 2010 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от група съветници до кмета на община Балчик за предоставяне на копие от всички административни актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от ОбС - Балчик

Докладва: инж. Веселин Николов - общински съветник

2. Предложение за спиране субсидирането на ФК "Черноморец" град Балчик от бюджета на община Балчик.

Докладва: Атанас Жечев - общински съветник

3. Предложение за упълномощаване на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове към общински съвет - Балчик, да следи за изпълнението на Решение 310 по Протокол № 31 от 15.05.2009 година и Решение 426 по Протокол № 38 от 30.10.2009 година; Решение 461 по Протокол № 39 от 12.11.2009 година; Решение 527 по Протокол № 45 от 31.03.2010 година.

Докладва: Бедри Кемалов - общински съветник

4. Предложение за изискване от управителите на общинските предприятия и представителите на общината в търговските дружества с общинско участие подробни отчети за състоянието им и разглеждането им в ОбС.

Докладва: Красимира Любенова - общински съветник

5. Предложение до кмета на община Балчик за предоставяне в Общински съвет - Балчик всички годишни доклади за дейността по вътрешен одит от началото на мандата.

Докладва: Бедри Кемалов - общински съветник


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 


Стефан Павлов,

Председател

на ОбС-Балчик