• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 септември 2010 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване на радиорелеен възел 24009 в ПИ 02508.10.608" по кадастралната карта на град Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

2. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Главно водопроводно захранване от ПИ 02508.509.232 до ул. "Стара планина" по кадастралната карта на град Балчик. 

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

3. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод захранване на ветрогенератор в ПИ 36453.29.25 по КК на с. Карвуна към ГРУ в ПИ 77390.15.128 по кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

4. Предложение за внасяне на предложение до Министерски съвет за отпускане на две персонални пенсии.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

5. Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ УПИ ХХІV, кв. 30 па ПУП на в.з. "Сборно място" град Балчик, поземлен имот № 02508.8.508.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

7. Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за отстъпено право на строеж за изграждане на жилищни сгради в пет ПИ в с. Оброчище, община Балчик

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

8. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно информационни табели.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

9. Предложение за определяне на представител на община Балчик в комисия за изработване на Областна здравна карта.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

10. Предложение за утвърждаване и финансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училища.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

11. Предложение за включване на община Балчик в поетапно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 5-годишните деца от учебната 2010-2011 година.

          Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение.

          Вносител: д-р Урал Бекиров - вр.изп.председател на ПКЗСК

13. Предложение за поправка в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ).

          Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

14. Предложение за приемане на решение за заплащане на еднократна такса по чл. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ).

          Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

 

Стефан Павлов
Председател на ОбС-Балчик