• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

         Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав", с. Кранево", предвид влязло в сила разпореждане на Комисия за защита на конкуренцията, с което  е отказано производство на жалбоподателя, с правно основание чл.121, ал. 6, т. 1, б ЗОП., СЕ ВЪЗОБНОВЯВА

 

        Обявява се нова дата за отваряне на офертите, представени до 16:00 часа на 13.09.2010г., а именно: 27.09.2010г. от 10:00 часа. в заседателната зала на Общинска администрация- гр. Балчик, находяща се на І-вия етаж.