• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 август 2010 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ №№ 67951.501.629; № 67951.501.700, находящи се в село Соколово.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за даване съгласие община Балчик да придобие безвъзмездно ограничено вещно право на строеж върху 225 кв.м. от ПИ № 02508.5.10.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отпускане на финансова помощ на самодейци от с. Гурково и с. Соколово, за участие в национален фестивал на автентичния фолклор - Копривщица 2010 г.

          Вносител: д-р Маргарита Калинова -председател на ПКЗСК

5. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи за лечение.

          Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

6. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2010 г. до 30 юни 2010 г.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за приемане актуализация на бюджета на община Балчик за 2010 година.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик