• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

За 01.07.2010 от 11:00 часа, бе определена дата за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: «Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Балчик-2010г». След разглеждане по допустимост на представените от участниците документи се установи, че нито едно предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. От това следва, че ценовите оферти не следва да се отварят и разглеждат, а процедурата следва да се прекрати на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Участниците ще бъдат подробно запознати с основанията за прекратяване след получаване на решението.