• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаП О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 юни 2010 година (сряда) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за изменение на Наредбата за обществения ред на територията на община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за одобряване на ПУП - Парцеларен план "Електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 02508.536.215" по кадастралната карта на град Балчик, по трасе: ПИ 02508.88.725

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имоти, находящи се в землището на село Царичино.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за финансиране на етап за изграждане на капацитет на Местната инициативна рибарска група "Шабла - Каварна - Балчик".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за приемане на "Общинска програма за закрила на детето 2010-2011 г."

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


    

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик