• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П Р Е Д П И С А Н И Е

 № 25

             На основание чл.44, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е постъпило искане вх.№ 30-01-1/18.06.2010 г. от Кмета на Община Балчик за допускане изработване на ПУП-ПУР за част от улица: от ок 981 до ок 983 по плана на ж.к."Балик" гр.Балчик и становище на главен архитект


ДОПУСКАМ:

            

                  На основание чл.134 ал.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.135 ал.2 от ЗУТ изработване на ПУП-ПУР за част от улица: от ок 981 до ок 983 по плана на ж.к. "Балик" гр.Балчик.


            Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в 3 екземпляра - оригинал на недеформируема прозрачна основа, две цветни копия върху непрозрачна основа и на магнитен носител /CAD формат и А формат/.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик