• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 май 2010 година (понеделник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Предложение за даване съгласие община Балчик да стане член на "Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство".
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за изменение т. 2 на Решение 206, по Протокол № 25 от 05.12.2008 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за отпускане на средства за финансиране на ученически празници по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за определяне на символ и знаме на село Кранево, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за приемане Отчета на "Медицински център -1" Балчик за 2009 година.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - общински съветник

6. Предложение за кандидатстване на община Балчик с проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик".
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за одобряване на ПУП - Парцеларен план "Монтаж на вятърен електрогенератор" - 20 бр.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците на община Балчик за периода 2009 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за приемане на Докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2009 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за финансиране на организирания от Ротари клуб масов крос под наслов "Не на дрогата", под патронажа на кмета на общината.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКОМСД


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


Стефан Павлов
Председател
на ОбС-Балчик