• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 април 2010 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния

                                                Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2010 г. до 31 март 2010 година.
Вносител: Николай Ангелов - Кмет на общината

2. Предложение за приемане на Декларация за присъединяване на Община Балчик към инициативата "България - зона, свободна от ГМО"
Вносител: Николай Ангелов - Кмет на общината

3. Предложение за приемане Годишната данъчна декларация, Годишния финансов отчет и отчет за дейността на МБАЛ Балчик ЕООД за 2009 година.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - общински съветник

4. Предложение за приемане Отчет за дейността на Районно управление на МВР Албена през 2009 година.
Вносител: Ивелин Атанасов - общински съветник

5. Предложение за приемане Отчет - анализ за дейността на Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" гр. Балчик и У ПБС Албена и информация за фактическото противопожарно състояние на обектите в община Балчик през 2009 година.
Вносител: Ивелин Атанасов - общински съветник

6. Предложение за отпускане на ГСМ (гориво смазочни материали) на щатните автомобили на Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - Кмет на общината

7. Предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - Кмет на общината

8. Предложение за обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов - Кмет на общинатаСтефан Павлов
Председател
на ОбС-Балчик