• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31 март 2010 година (сряда) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на инвестиционен проект за подобряване на градската среда чрез възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, тротоари и осветление на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


3. Предложение за предоставяне на общински ме ри и пасища за общо ползване от земеделски стопани и/или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни, за една година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


4. Предложение за отдаване под наем на общински имот.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


5. Предложение за учредяване безвъзмездно вещно право на ползване на сдружение с нестопанска цел.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


6. Предложение за отпускане на ГСМ на щатните автомобили на РУ на МВР Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


7. Предложение за изплащане на допълнителни възнаграждения на заетия персонал в поделенията на бюджетна издръжка от община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаСтефан Павлов
Председател
на ОбС-Балчик