• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

РЪКОВОДСТВО ОБЩИНА БАЛЧИК


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
КМЕТ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
mayor@balchik.bg

0579 71030
0579 72070
факс: 74117
ЗАМ.-КМЕТ ФИНАНСИ МИТКО ПЕТРОВ
m.petrov@balchik.bg
0579 71032
ЗАМ.-КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ
dimitrov@balchik.bg

0579 71033
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР МАРИЯНА АНГЕЛОВА
m.angelova@balchik.bg
0579 71034
0895554126


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИЛИЯН СТАНОЕВ
obsbalchik@gmail.com

0579 71051
0895554212


ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
РЪКОВОДИТЕЛ

СЕЗЕР РАСИМОВА
odit@balchik.bg
s.rasimova@balchik.bg

0579 71083
ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
0579 71083
СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
ТАНЯ ШИШКОВА
t.shishkova@balchik.bg
0579 71083


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ГЛ. ЕКСПЕРТ ФИН. КОНТРОЛ

МИМА ВАСИЛЕВА
m.vasileva@balchik.bg

0579 71061
0895554013

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
g.genchev@balchik.bg

0579 71062
0895554012

ОТДЕЛ „ПРАВНО , ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЛУЖВАНЕ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ЖЕНЯ МАНОЛОВА
zh.manolova@balchik.bg

0579 71036
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЕМИЛ ТОМОВ
e.tomov@balchik.bg
0579 71036
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП
И КОНТРОЛ
ПЛАМЕНА МЕРДЖАНОВА
p.merdzhanova@balchik.bg
0579 71036
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИТO ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
v.zlatev@balchik.bg
it@balchik.bg
0579 71038
0895554033
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИTO ГАЛИН ИСКРЕНОВ
g.iskrenov@balchik.bg
it@balchik.bg
0579 71038
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АРХИВАР ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА
p.stoycheva@balchik.bg
0579 71036

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ДЕСПА ИЛИЕВА
d.ilieva@balchik.bg

0579 71055
0895554015
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЗА ХОРА С ТР. УВРЕЖДАНИЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА
l.nikolova@balchik.bg
0579 71079
МЛАДШИ ЕКПЕРТ ОбА КРАСИМИРА КОСТОВА
k.kostova@balchik.bg
0579 71046
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ОбА МИРА МИРКОВА
m.mirkova@balchik.bg
0579 71046
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ КРИСТИНА СТОЯНОВА
k.stoyanova@balchik.bg
0579 71081
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА
grao_yordanova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО МАРИЯ ВАСИЛЕВА
grao_vasileva@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
d.ivanova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖИНА АТАНАСОВА
grao_atanasova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ МАРИАНА ИНДЖЕВА
m.indzheva@balchik.bg
0579 71077

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

САВА ТИХОЛОВ
pr@balchik.bg

0895554016
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ТАТЯНА ВЕЛИКОВА
mayor@balchik.bg
0579 71031
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОбС МИЛКА МАТЕЕВА
obsbalchik@gmail.com
0579 71084
0895554030
СТ.СПЕЦ.-СЕКРЕТАР ЗАМ. КМЕТОВЕ ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА
d.avdzhieva@balchik.bg
0579 71035
СТ.СПЕЦ. ПРОТОКОЛ И КУЛТУРА ЕЛИЦА КРЪСТЕВА
culture@balchik.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР МИХАИЛ ДИМИТРОВ 0895554040
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ 0895554039
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
0895554154

КОМИСИЯ ЗА БППМН

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН

СТ. СПЕЦ. СЕКРЕТАР БППМН

ЛЮБОМИР ЛЕФТЕРОВ

0579 74110

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ХУМАНИТАРНИ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТ И БФС“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА
m.georgieva@balchik.bg

0579 71048
0895554008

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ПАВЛИНА ПАРУШЕВА
p.parusheva@balchik.bg

0579 71089
0895554019

ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ

ЙОАНА ДИМИТРОВА
y.dimitrova@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ЖИВКО ЛАЗАРОВ
zh.lazarov@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ИЛИЯНА ИЛИЕВА
i.ilieva@balchik.bg
0579 71066
0895554140
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ГАЛИНА ТОДОРОВА
g.todorova@balchik.bg
0579 71066
0895554141
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР МАРГАРИТА ГРИГОРОВА 0579 71088
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕРСУЗАН АЛИИБРЯМОВА0579 71088
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР ГАЛЯ ДИМИТРОВА
0579 71088
ТЕХН. ИЗПЪЛНИТЕЛ АРХИВАР ДЕЛОВОДИТЕЛ

ПЕНКА КОЛЕВА

0579 71088

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИХАИЛ ДИМОВ
m.dimov@balchik.bg

0579 71056
0895554018
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДСТВО ИВЕЛИНА ПЕТРОВА
i.petrova@balchik.bg

0579 71058

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ БЮДЖЕТ ПЕТЪР ПЕТРОВ
p.sivkov@balchik.bg
0579 71061
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ АЛБЕНА ЗЛАТЕВА
a.zlateva@balchik.bg
0579 71049
МЛАДШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ТОДОРКА СТОЯНОВА
t.stoyanova@balchik.bg
0579 71078
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗВЕЗДЕЛИНА ПЕНЕВА
z.peneva@balchik.bg 

0579 71058
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ АНКА РАЧЕВА
a.racheva@balchik.bg
0579 71078
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ МИГЛЕНА ПЕТРОВА 0579 71058
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ СТОЙКА КОЛЕВА 0579 71082
ТЕХН.СЪТРУДНИК КАСИЕР РАЗХОДИ, ТРЗ ЛИЛИЯ СТАНЕВА
l.staneva@balchik.bg
0579 71057
ТЕХН. СЪТРУДНИК КАСИЕР ПРИХОДИ ЮЛИЯ ПЕТРОВА
j.petrova@balchik.bg
0579 71072
КАСИЕР-РАЗХОДИ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
r.steliyanova@balchik.bg
0579 71057

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ, СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ГАЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
g.nedelcheva@balchik.bg

0579 71052
0895554020
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ТАМАРА ЗЕЙНАЛОВА
t.zeinalova@balchik.bg

0579 71052

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ НАЕМИ АНДРИАНА ИВАНОВА
a.ivanova@balchik.bg
0579 71054
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕНЕРГЕТИК ДОБРИ ДОБРЕВ 0579 71080
0895554036
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
t.vasileva@balchik.bg
0579 71054
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ДОНКА ГЕОРГИЕВА
d.georgieva@balchik.bg
0579 71054
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ДОМАКИН АНКА НЕНЧЕВА
a.nencheva@balchik.bg
0579 71067
0895554035
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ПОДДРЪЖКА НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ 0579 71080

ДИРЕКЦИЯ „ТУРИЗЪМ, ЕВРОФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕКОЛОГИЯ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
m.dimitrov@balchik.bg

0579 71053
0895554021
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕМС ДИАНА КОСТОВА
d.kostova@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС НИНА МИТЕВА
n.miteva@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС СТОЯН ПЕТКОВ
s.petkov@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ КАТЕРИНА ЯНКОВА
tic@balchik.bg
0579 71087
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ МИЛЕНА ЦАНЕВА
tic.kranevo@balchik.bg
0579 66810
СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЕКОЛОГИЯ МАРИЯ КУНЕВА
m.kuneva@balchik.bg
0895554025
0579 71045


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

арх. АННА ДЕМИРЕВА
a.demireva@balchik.bg

0579 71040
0898881112

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ"

ДИРЕКТОР

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА
e.georgieva@balchik.bg

0579 71042
0895554010

ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

МАРИ КАРАИВАНОВА
m.karaivanova@balchik.bg

0579 71041
0895554024
СТ.ЕКСПЕРТ АДМИНИСТ. ОБСЛУЖВАНЕ ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА
g.lazarova@balchik.bg

0579 71039

СТ. ЕКСПЕРТ ААПО ЕСИН АДИЛ
e.adil@balchik.bg
0579 71039
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЙОНКА ДЕНЕВА
y.deneva@balchik.bg

0579 71041
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ

ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ
i.yordanov@balchik.bg

0579 71070
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ КАЛИНКА СИМЕОНОВА
k.simeonova@balchik.bg
0579 71070
ТЕХН. СЪТРУДНИК АРХИВАР МАРИЯ КРЪСТЕВА 0579 71069
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СТОЯНКА АТАНАСОВА
st.atanasova@balchik.bg
0579 71068

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙСНОСТ И КОНТРОЛ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ГЛ.ИНЖЕНЕР

НИКОЛИН НИКОЛОВ
n.nikolov@balchik.bg

0579 71043
0895554023
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОПФ МАРТИН МИЦЕВ
m.mitsev@balchik.bg

0579 71043

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ИНВ. КОНТРОЛ ЯСЕН ЯНЕВ
y.yanev@balchik.bg
0579 71044
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМИЛ РАДАНОВ
e.radanov@balchik.bg
0579 71064
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК РУМЕН ЦОНЕВ
r.tsonev@balchik.bg
0579 71070
СТ.СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО ПЛАМЕН ТОДОРОВ
p.todorov@balchik.bg
0579 71044


ДРУГИ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
СЛУЖИТЕЛ АДМ. БЮФЕТ ДАРИНА ГЕОРГИЕВА -
СЛУЖИТЕЛ КАДАСТЪР ЗЛАТКО ТОДОРОВ
всяка сряда от 9:00 до 12:00 часа
0579 72317
ОХРАНА ВХОД А 0579 71050
ОХРАНА ВХОД Б 0579 71074
НАЧАЛНИК ОЗ "СИГУРНОСТ"
ВАЛЕНТИН ПОПОВ
v.popov@balchik.bg
0579 72451
0895554026
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ОЗС
ДАМЯН ВАСИЛЕВ
d.vasilev@balchik.bg
0579 72181
0895554027

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ПО ОБСС

obssbalchik@abv.bg
0579 72523
ГЛ.РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" АЛБЕНА ИВАНОВА
bkpress@abv.bg
0579 72339
РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" МАРИЯНА ВЪРБАНОВА
bkpress@abv.bg
0579 72339
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ОСПОЗ

ИЛИЯНА ПАВЛОВА
i.pavlova@balchik.bg

0579 71045
ДИРЕКТОР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ ЕМИЛ ТОДОРОВ
0895554146
СТАРШИ ТРЕНЬОР
ФК"ЧЕРНО МОРЕ"
ГЕОРГИ ИВАНОВ
0895554147