• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

РЪКОВОДСТВО ОБЩИНА БАЛЧИК


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
КМЕТ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
mayor@balchik.bg

0579 71030
0579 72070
факс: 74117
ЗАМ.-КМЕТ ФИНАНСИ МИТКО ПЕТРОВ
m.petrov@balchik.bg
0579 71032
ЗАМ.-КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ
dimitrov@balchik.bg

0579 71033
СЕКРЕТАР КЪЙМЕТ ТУРГУТ
k.turgut@balchik.bg
0579 71034


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НИКОЛАЙ КОЛЕВ
obsbalchik@gmail.com

0579 71051
0895554169


ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
РЪКОВОДИТЕЛ

СЕЗЕР РАСИМОВА
odit@balchik.bg
s.rasimova@balchik.bg

0579 71083
СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
ТАНЯ ШИШКОВА
t.shishkova@balchik.bg
0579 71083


ЗВЕНО ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЗОП

МИЛЕН ЙОРДАНОВ
m.yordanov@balchik.bg

0579 71036
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
СТОЯН ПЕТКОВ
s.petkov@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
ЕМИЛ РАДАНОВ
e.radanov@balchik.bg
0579 71083


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ГЛ. ЕКСПЕРТ ФИН. КОНТРОЛ

МИМА ВАСИЛЕВА
m.vasileva@balchik.bg

0579 71061
0895554013

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР


0579 71062
0895554012

ОТДЕЛ „ПРАВНО , ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЛУЖВАНЕ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ГЕРГАНА НИКОЛОВА
g,nikolova@balchik.bg

0579 71036
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕНЯ МАНОЛОВА
zh.manolova@balchik.bg
0579 71036
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТПЛАМЕНА ДИМИТРОВА
p.dimitrova@balchik.bg
0579 71036
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИТO ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
v.zlatev@balchik.bg
it@balchik.bg
0579 71038
0895554033
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИTO ГАЛИН ИСКРЕНОВ
g.iskrenov@balchik.bg
it@balchik.bg
0579 71038
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АРХИВАР И ВРЪЧИТЕЛ ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА
p.stoycheva@balchik.bg
0579 71036

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ЕЛИЦА КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА
grao@balchik.bg

0579 71055
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЗА ХОРА С ТР. УВРЕЖДАНИЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА
l.nikolova@balchik.bg
0579 71079
МЛАДШИ ЕКПЕРТ ОбА КРАСИМИРА КОСТОВА
k.kostova@balchik.bg
0579 71046
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА
grao_yordanova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО МАРИЯ ВАСИЛЕВА
grao_vasileva@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
d.ivanova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖИНА АТАНАСОВА
grao_atanasova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ МАРИАНА ИНДЖЕВА
m.indzheva@balchik.bg
0579 71077

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

САВА ТИХОЛОВ
pr@balchik.bg

0895554016
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ТАТЯНА ВЕЛИКОВА
mayor@balchik.bg
0579 71031
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОбС РАЙНА ПЕТКОВА
obsbalchik@gmail.com
0579 71084
0895554030
СТ.СПЕЦ.-СЕКРЕТАР ЗАМ. КМЕТОВЕ ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА
d.avdzhieva@balchik.bg
0579 71035
СТ.СПЕЦ. ПРОТОКОЛ И КУЛТУРА
culture@balchik.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР МИХАИЛ ДИМИТРОВ 0895554040
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ 0895554039
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
0895554154

КОМИСИЯ ЗА БППМН

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН

СТ. СПЕЦ. СЕКРЕТАР БППМН

ЛЮБОМИР ЛЕФТЕРОВ

0579 74110

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ХУМАНИТАРНИ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТ И БФС“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА
m.georgieva@balchik.bg

0579 71048
0895554008

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ПАВЛИНА ПАРУШЕВА
p.parusheva@balchik.bg

0579 71089
0895554019
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ЖИВКО ЛАЗАРОВ
zh.lazarov@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ХРИСТИНА НИКОЛОВА
h.nikolova@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ВЕЛИСЛАВА ТРИФОНОВА
v.trifonova@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ИЛИЯНА ИЛИЕВА
i.ilieva@balchik.bg
0579 71066
0895554140
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР МАРГАРИТА ГРИГОРОВА
m.grigorova@balchik.bg
0579 71088
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР СУЗАН АЛИИБРЯМОВА
s.aliibryamova@balchik.bg
0579 71088
ТЕХН. ИЗПЪЛНИТЕЛ АРХИВАР ДЕЛОВОДИТЕЛ

ПЕНКА КОЛЕВ
p.koleva@balchik.bg

0579 71088

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИХАИЛ ДИМОВ
m.dimov@balchik.bg

0579 71056
0895554018
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДСТВО ИВЕЛИНА ПЕТРОВА
i.petrova@balchik.bg

0579 71058

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ БЮДЖЕТ ПЕТЪР ПЕТРОВ
p.sivkov@balchik.bg
0579 71061
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ АЛБЕНА ЗЛАТЕВА
a.zlateva@balchik.bg
0579 71049
МЛАДШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ТОДОРКА СТОЯНОВА
t.stoyanova@balchik.bg
0579 71078
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗВЕЗДЕЛИНА ПЕНЕВА
z.peneva@balchik.bg 

0579 71058
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ АНКА РАЧЕВА
a.racheva@balchik.bg
0579 71078
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ МИГЛЕНА ПЕТРОВА
m.petrova@balchik.bg
0579 71058
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ АСЯ АЛЕКСАНДРОВА
a.aleksandrova@balchik.bg
0579 71086
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ РАДКА ДИМОВА
radka.dimova@balchik.bg
0579 71082
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ МАРИЯ ДОЙЧЕВА
m.doycheva@balchik.bg
0579 71082
ТЕХН.СЪТРУДНИК КАСИЕР РАЗХОДИ, ТРЗ ЛИЛИЯ СТАНЕВА
l.staneva@balchik.bg
0579 71057
ТЕХН. СЪТРУДНИК КАСИЕР ПРИХОДИ ЮЛИЯ ПЕТРОВА
j.petrova@balchik.bg
0579 71072
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
g.georgieva@balchik.bg
0579 71057

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ, СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

КРАСИМИРА КИРЧЕВА
k.kircheva@balchik.bg

0579 71052
0895554074
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ НАЕМИ ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА
d.vasileva@balchik.bg
0579 71054
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕНЕРГЕТИК ДОБРИ ДОБРЕВ 0579 71080
0895554036
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОПФ И СД ЗЕХРА АКИФ
z.akif@balchik.bg
0579 71054
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ДОМАКИН АНКА НЕНЧЕВА
a.nencheva@balchik.bg
0579 71067
0895554035
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ПОДДРЪЖКА ДЖЕВДЖЕТ ШЕРИФОВ
0579 71080

ДИРЕКЦИЯ „ТУРИЗЪМ, ЕВРОФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕКОЛОГИЯ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
m.dimitrov@balchik.bg

0579 71053
0895554021
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС НИНА МИТЕВА
n.miteva@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС СТОЯН ПЕТКОВ
s.petkov@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЕКОЛОГИЯ МАРИЯ КУНЕВА
m.kuneva@balchik.bg
0895554025
0579 71045

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГИЯ

РОСИЦА ДИМОВА
r.dimova@balchik.bg

0579 71045

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗЪМ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН

ст. специалист туризъм - Мелница

КАТЕРИНА ЯНКОВА
melnitsata@balchik.bg

0895 554 150
0895 554 206

ст. специалист туризъм - Мелница

ЗВЕЗДЕЛИНА ВЕЛИКОВА
melnitsata@balchik.bg

0895 554 150
0895 554 206


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

арх. АННА ДЕМИРЕВА
a.demireva@balchik.bg

0579 71040
0898881112

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ"

ДИРЕКТОР


0579 71042
0895554010

ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

МАРИ КАРАИВАНОВА
m.karaivanova@balchik.bg

0579 71041
0895554024
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЙОНКА ДЕНЕВА
y.deneva@balchik.bg

0579 71041
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ

ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ
i.yordanov@balchik.bg

0579 71070
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ ИВАЙЛО ДИМИТРОВ
i.dimitrov@balchik.bg
0579 71070
ТЕХН. СЪТРУДНИК АРХИВАР МАРИЯ КРЪСТЕВА 0579 71069
СТ. ЕКСПЕРТ АО
СТОЯНКА ТОДОРОВА
st.atanasova@balchik.bg
0579 71068
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ РАЯ ЙОРДАНОВА
r.yordanova@balchik.bg
0579 71068

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙСНОСТ И КОНТРОЛ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ГЛ.ИНЖЕНЕР

НИКОЛИН НИКОЛОВ
n.nikolov@balchik.bg

0579 71043
0895554023
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ИНВ. КОНТРОЛ ЯСЕН ЯНЕВ
y.yanev@balchik.bg
0579 71044
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМИЛ РАДАНОВ
e.radanov@balchik.bg
0579 71064
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК РУМЕН ЦОНЕВ
r.tsonev@balchik.bg
0579 71070
СТ.СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО ПЛАМЕН ТОДОРОВ
p.todorov@balchik.bg
0579 71044


КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


НАСЕЛЕНО МЯСТО

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
С. БЕЗВОДИЦА
КМЕТ   
МАРИН ДЯНКОВ
bezvoditsa@balchik.bg
0895 554 168
С. БОБОВЕЦ
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
ОРХАН АЛИЕВ
bobovets@balchik.bg
0895 554 156
С. ГУРКОВО
КМЕТ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ
gurkovo@balchik.bg
0895 554 044
С. ДРОПЛА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
ДЕНЧО ПОПОВ
dropla@balchik.bg
0895 554 205
С. ДЪБРАВА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
СТОЙКА ДОНЕВА
dabrava@balchik.bg
0895 554 059
С. ЗМЕЕВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
ИЛИЙЧО ИЛИЕВ
zmeevo@balchik.bg
0895 554 058
С. КРАНЕВО
КМЕТ
РУМЕН НИКОЛОВ
kranevo@balchik.bg
0895 554 045
С. КРЕМЕНА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
ЕРХАН МЮСТЕДЖЕБ
kremena@balchik.bg
0895 554 207
С. ЛЯХОВО
КМЕТ
РЕДЖЕБ РЕДЖБОВ
lyahovo@balchik.bg
0895 554 046
С. ОБРОЧИЩЕ
КМЕТ
СТОИЛ НИКОЛОВ
obrochishte@balchik.bg
0895 554 167
С. ПРЯСПА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ
pryaspa@balchik.bg
0895 554 052
С. РОГАЧЕВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
ИЛИАНА ДИМИТРОВА
rogachevo@balchik.bg
0895 554 051
С. СЕНОКОС
КМЕТ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ
senokos@balchik.bg
0895 554 166
С. СОКОЛОВО
КМЕТ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ
sokolovo@balchik.bg
0895 554 165
С. СТРАЖИЦА
КМЕТ
ШУКРИ ШУКРИ
strazhitsa@balchik.bg
0895 554 047
С. ТРИГОРЦИ
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
Цанка Колева
trigortsi@balchik.bg
0895 554 170
С. ХРАБРОВО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
ЙОРДАН КОЕВ
hrabrovo@balchik.bg
0895 554 057
С. ЦАРИЧИНО
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
ГЕОРГИ ГЕНОВ
tsarichino@balchik.bg
0895 554 053
С. ЦЪРКВА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
КАЛИН КАЛЧЕВ
tsarkva@balchik.bg
0895 554 201


РАЗНИ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
СЛУЖИТЕЛ АДМ. БЮФЕТ ДАРИНА ГЕОРГИЕВА -
СЛУЖИТЕЛ ОТ
Агенция по геодезия, картография и кадастър
ЗЛАТКО ТОДОРОВ
всяка сряда от 9:00 до 12:00 часа
0579 72317
ОХРАНА ВХОД А 0579 71050
ОХРАНА ВХОД Б 0579 71074
НАЧАЛНИК ОЗ "СИГУРНОСТ"
ВАЛЕНТИН ПОПОВ
v.popov@balchik.bg
0579 72451
0895554026
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ОЗС
ДАМЯН ВАСИЛЕВ
d.vasilev@balchik.bg
0579 72181
0895554027

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ПО ОБСС

obssbalchik@abv.bg
0579 72523
ГЛ.РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" АЛБЕНА ИВАНОВА
bkpress@abv.bg
0579 72339
РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" МАРИЯНА ВЪРБАНОВА
bkpress@abv.bg
0579 72339

ОбП "БКС"
ДИРЕКТОР

инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ
obp_bks@abv.bg

0895554211
ДИРЕКТОР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ ЕМИЛ ТОДОРОВ
0895554146
СТАРШИ ТРЕНЬОР
ФК"ЧЕРНО МОРЕ"
ГЕОРГИ ИВАНОВ
0895554147