• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


1. Издаване на скица за недвижим имот от действащия ПУП за ВиК и др

2. Издаване на скица-извадка от действащия ПУП

3. Издаване на виза за проектиране

4. Процедура по допускане на изменение на действащия ПУП (ПР, ПЗ, РУП ) по чл.150

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на основание чл. 124-а от ЗУТ и парцеларен план

6. Процедура по разглеждане и одобряване на ПУП - ПР, ПЗ, ПП на основание чл. 124, 134, 135 от ЗУТ

7. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект с предварителна оценка, издавана от ЕСУТ на основание чл. 143, ал. 1 от ЗУТ

8. Съгласуване  и  одобряване на  комплексен  проект за  инвестиционна инициатива на основание чл.150 от ЗУТ

9. Издаване на Разрешение за строеж

10. Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект с извършена оценка за съответствие, по който се издава разрешение за строеж

11. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категории

12. Издаване заверени преписи от строителни книжа

13. Издаване на удостоверение по чл.151 от ЗУТ за обекти без необходимост от строителни книжа

14. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, постройки и съоръжения на основание чл. 56 от ЗУТ

15. Издаване на разрешение за поставяне на реклами

16. Издаване на удостоверение за търпимост на основание § 127 от ЗИД ЗУТ ДВ (82.2012 г.)

17. Одобряване на проекти с изменения по чл. 154 от ЗУТ

18. Заверяване на екзекутивна документация на основание чл. 175 от ЗУТ

19. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

20. Извършване проверка нива строеж от длъжностно лице от общинска администрация

21. Издаване на удостоверение за реално обособени части на сграда на основание чл. 202 от ЗУТ

22. Заварени строежи

23. Заверка на технически паспорт на строеж

24. Издаване на заповед за право на прокарване на общински имоти

25. Одобряване инженерно-геоложки проучвания

26. Откриване на строителна площадка и  определяне на строителна линия и ниво на строеж

27. Презаверяване на разрешение за строеж

28. Уведомление заповедна книга - РДНСК и община


БЛАНКИ и допълнителна информация към услугите според номера на услугата (ZIP)