• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

Чл.87, ал.6 във връзка с чл.162,ал.2 от ДОПК

Необходими документи

- ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
- ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА  ИСКАНЕТО ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Срок за изпълнение

7 дни

Цена на услугата

10 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"


Прикачени файлове: