Правно основание

чл.264,ал.1 от ДОПК - за учредяване на право на строеж или  право на ползване

Необходими документи

- ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
- КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ / НОТАРИАЛЕН АКТ; ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА ; РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ; ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА;  РЕШЕНИЕ НА МЗГ ЗА ПРОМЕНЕНО    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; УДОСТОВЕРНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ /
- КОПИЕ ОТ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ
- КОПИЕ  СПРАВКА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛ
- КОПИЕ ОТ ИДЕЕН ПРОЕКТ
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО , В СЛУЧАЙ ЧЕ МОЛБАТА ОБРАЗЕЦ  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК
- ПЛАТЕН ДАНЪК ЗА ИМОТА
- ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
- ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ  ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ С ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

Срок за изпълнение

Обикновена услуга - 5 дни
Бърза услуга - 3 дни

Цена на услугата

Обикновена услуга - 20 лв.
Бърза услуга - 40 лв.
Забележка :
Посочената такса е за един обект, за всеки следващ обект се заплаща 15 лв.

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая № 211

7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходи от отдел "Общинска данъчна служба"


Прикачени файлове: