• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Правно основание

чл.264,ал.1 от ДОПК - за имот в регулация

Необходими документи

- ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ
- КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ / НОТАРИАЛЕН АКТ; ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА ; РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ; ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА;  РЕШЕНИЕ НА МЗГ ЗА ПРОМЕНЕНО     ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; УДОСТОВЕРНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ /
- КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО , В СЛУЧАЙ ЧЕ МОЛБАТА ОБРАЗЕЦ  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК
- ПЛАТЕН ДАНЪК ЗА ИМОТА
- ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
ЗАБЕЛЕЖКА : ЗА ФИРМИ  - ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ  ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ С ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

Срок за изпълнение

Обикновена услуга - 5 дни
Бърза услуга - 3 дни

Цена на услугата

Обикновена услуга - 15 лв.
Бърза услуга - 30 лв.
Забележка
: Посочената такса е за имоти, за които с подаване на молбата за данъчна оценка се  подава данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ 

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая № 211

7 28 49

Отговорност за изпълнение

Гл./ст./инспектор ревизор приходиот отдел "Общинска данъчна служба"

Прикачени файлове: