• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

           Подаване на данъчна декларация по чл.14 ЗМДТ за недвижим имот

Правно основание

Чл.14 от ЗМДТ

Необходими документи

- КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ / НОТАРИАЛЕН АКТ; ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА; УДОСТОВЕРНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ; РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ; РЕШЕНИЕ НА МЗГ ЗА ПРОМЕНЕНО     ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ/

- КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

- КОПИЕ ОТ ТЕЛК РЕШЕНИЕ С МОКЪР ПЕЧАТ

- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

- ЗАВЕРЕНА СЧЕТОВОДНА СПРАВКА АНАЛИТИЧНО ЗА ПАРТИДА/ГР.20 ЗА ДЕКЛАРИРАНИЯ ИМОТ/- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

- КОПИЕ ОТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО , В СЛУЧАЙ ЧЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА  НЕ СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК

Срок за изпълнение

При подаване

Цена на услугата


-

Място за подаване и получаване на документа

Общинска данъчна служба  - стая №211

0579/72849

Отговорност за изпълнение

 

Гл./ст./инспектор ревизор приходи  от отдел " Общинска данъчна служба "Прикачени файлове: