• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 февруари 2010 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за даване на съгласие за присъединяване на община Балчик към общините от Европейския съюз, подписали "Споразумение на кметовете" (Covenant of Мayors) за устойчива енергия за Европа.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 08/321/00719 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за съфинансиране на Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) "Управление на отпадъците - регион Добрич".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за одобряване на средства за закупуване на компактор от СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и физически лица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за приемане отчет на дейността на балчишката местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаСтефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик