ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 22 декември 2020 г., решение 227 е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище, с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение – земеделска и НТП – „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение – урбанизирана и НТП -  за вилно застрояване“ (Ов),  както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2060-13/ 24.09.20  г.      

Прикачени файлове: