• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 януари 2010 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Предложение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


2. Предложение за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Балчик.

Вносител: инж. Веселин Николов - председател на ПКУТСЕ


3. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имоти с идентификатор № 67951.501.997; № 67951.501.998 по кадастралната карта на с. Соколово и № 02508.84.310 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


4. Предложение за овъзмездяване чрез дарение на наследниците на Жечо Георгиев Жечев с имот частна общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


5. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. и проекто бюджета за 2010 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик