• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 2,т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), на 21 януари 2010 година (четвъртък) от 10.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

      1. Съгласие за встъпването в дълг на община Балчик и заявяване на авансово плащане по сключен договор между община Балчик и ДФ "Земеделие" ПО Проект "Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево" от Програмата за развитие на селските райони.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК:

/Стефан Павлов/