• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 530 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 530: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година , ПМС №3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

 

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2014 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

    1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

    1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

    1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

    1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. По приходите в размер на 23 390 800 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 098 017 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 119 085 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2013 година в размер на 978 932 лв., съгласно Приложение №2

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 16 292 783 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 546 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 360 287 лв.

1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 321 400 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 248 100  лв.

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 73 300 лв.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 537 300 лв., в т.ч.:

1.2.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 299 300 лв.

1.2.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 238 000 лв.

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на - 1 265 841  лв.

1.2.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 832 916 лв.

1.2.2.7. Финансиране 960 221 лв.

1.3. По разходите в размер на 23 390 800 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3

1.3.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 098 017 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 14 647 375 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 000 000 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 645 408 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 306 103 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 5 085 508 лв., съгласно Приложение № 5 , като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 537 300 лв., в т.ч.:

       2.1.1. Основен ремонт художествена галерия в размер на 226 100 лв.     

       2.1.2. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 284 335 лв.

       2.1.3. Резерв 5% в размер на 26 865 лв.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 50 000лв.;

     4.2. Субсидии за читалища - 662 400лв., съгласно Приложение № 7 (432 000 лв. от местни приходи)

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 1 825 445 лв., съгласно Приложение № 8

     4.4. Културна програма в размер на 142 620 лв., съгласно Приложение № 9б

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 160 000 лв., съгласно Приложение № 9а.

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 20 000  лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 18 000 лв.

5.4. Разходи за представителни цели на кметове и кметски наместници в размер на 4 000 лв.

5.5. Сдружение на кметовете в размер на 4 000 лева.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик  -   100 %.

6.2. За учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината  -  90 %.

6.3. За учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация  -  85%.

6.4. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2014 г.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2014 г. в размер на 1 265 841 лв., съгласно Приложение № 4 и 4а.

8. Определя максимален размер на дълга, както следва:

8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 1 924 647 лв.

8.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 година в размер на 641 549лв.

8.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014  година в размер на 2 566 196 лв.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 1 046 988 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 6 281 927 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на 1269 660, съгласно Приложение № 14.

11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 1 520 565 лева.

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

13. Възлага на кмета:

13.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

13.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

13.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

13.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

13.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     14.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.

     14.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

     14.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

15. Упълномощава кмета:

15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

15.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

16. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

17.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      17.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      17.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     17.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    17.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

17.5. В срок до 28.02.2014 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование".

    17.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2014г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"