• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 529 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По седма точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за издаване на общинска гаранция на МБАЛ Балчик ЕООД за краткосрочен инвестиционен кредит необходим за финализиране проект „Повишаване конкурентоспособността  на „МБАЛ-Балчик"ЕООД  чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт  БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управления в предприятията".    

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 529: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.39 и чл.40  от Закона за общинския дълг и чл.32,ал.2  и чл.14 от ЗПФ , във връзка с Решение № 507 от 19.12.2013 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1. ОбС -Балчик дава съгласие „МБАЛ -БАЛЧИК" ЕООД, действаща чрез управителя си г-н Иво Войчев да сключи договор за краткосрочен инвестиционен кредит при следните условия:

Кредитополучател: "МБАЛ Балчик"ЕООД

Размер на кредита: 220 000 лева

Вид на кредита -краткосрочен инвестиционен

Цел за мостово финансиране на финално плащане по проекта, подробно описан по - горе

Срок на кредита: 1.07.2014 година, с възможност на предсрочно погасяване при получаване на плащането от Управляващия орган

Погасителен план: Главница -еднократно, в тридневен срок от получаване на плащането от УО, лихва - месечно

Лихва: редовна лихва ЗМ СОФИБОР+НАДБАВКА 4 %

За просрочия по главница -редовна лихва +3% год.,начислява се в/у просрочена част от главницата

За просрочие на лихвено плащане - неустойка от 3% год. начислена в/у просрочената лихва

ТАКСИ,Комисионни: такса за управление 0.5 % еднократно, преди условия по кредита, такса предсрочно погасяване - няма, такса за ангажимент - няма.

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ: Втори по ред /първият е в полза на Уникредит Булбанк АД /залог в/у собствени приходи на „МБАЛ БАЛЧИК" ЕООД и представяне на съгласие за директен дебит в полза на банката.

Първи по ред залог на настоящи и бъдещи вземания по договор № ВG 161РО00З-2.1.12 0700-С001/27.04.2012 г. с МИЕ /чрез ИАНМСП/.


ДРУГИ УСЛОВИЯ: Усвояване на заема - при представяне на следните документи: разходо оправдателни документи, копие от подписан договор с МИЕ чрез ИАНМСП, копие от подписани договори с изпълнители по проекта, избрани по ЗОП, съгласие за директен дебит.

            2. ОбС -БАЛЧИК дава своето съгласие управляващия и представляващия дружеството г- н Иво Войчев да подпише съответните необходими за целта на кредита документи, включително и такива обективиращи Залог в/у собствени приходи на „МБАЛ Балчик" ЕООД, да подпише и представи съгласие за директен дебит в полза на УКБ и въобще да извърши онези правни и фактически действия по така представените от страна на банковата институция условия и критерии.

            3. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик  да издаде общинска                гаранция на МБАЛ Балчик ЕООД за ползването на краткосрочен инвестиционен кредит необходим за финализиране проект „Повишаване конкурентоспособността  на „МБАЛ-Балчик"ЕООД  чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт  БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управления в предприятията" в размер на 220 000 лева.

          4. ОбС -БАЛЧИК упълномощава Кмета на Община  Балчик г-н Николай Ангелов да подпише  от името на Община Балчик  споразумение  с банковата институция и издаде  общинска гаранция  или  подпише гаранционни писма  съгл. чл.41 от ЗОД със задължителни условия:

         - лихвите ,погашенията по главницата  и всички такси ,комисионни  и др.подобни разходи  по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат  от кредитополучателя.

         - плащане по поетия дълг  ще се дължи само в случаите, когато кредитополучателя не извърши частично или цялостно плащане  по кредита в съответствие с условията по договора  и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за кредит, за  събиране от кредитополучателя на дължимите суми.

         - от деня на извършване на плащане по общинската гаранция ,общината встъпва в правата на кредитора  по договора за заем до размера на извършеното плащане.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"