• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 528 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение за увеличение капитала на "МБАЛ-Балчик" ЕООД чрез апорт на непарична вноска.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 528: На основание чл.21,ал.ІІ, във вр. с ал.І,т.8 от ЗМСМА, чл.51"б", ал.І от ЗОС, чл.6 и чл.8,ал.І,т.4 от  Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Балчик от капитала на търговските дружества, Общински съвет-Балчик :

1.      Дава съгласие Община Балчик да апортира в капитала на"МБАЛ-Балчик" ЕООД  медицинско оборудване, придобито от Община Балчик по реализиран проект: "Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура", а именно:

№ по ред

Описание на ДМА/НДА1

2


1.

Мултифункционален стационарен 3D/4D ехограф- инв.№ 264


2.

Ехограф Мултифункционален-инв.№ 265


3.

3D Доплерсонограф-инв.№ 266


4.

Газов стерилизатор-инв.№ 263


5.

ЕКГ 12 канален-инв.№279


6.

ЕКГ 12 канален-инв.№280


7.

ЕКГ 12 канален-инв.№281


8.

ЕКГ 12 канален-инв.№282


9.

ЕКГ 12 канален-инв.№283


10.

ЕКГ 12 канален-инв.№284


11.

ЕКГ 12 канален-инв.№285


12.

ЕКГ 12 канален-инв.№286


13.

ЕКГ Холтер 12 канален-инв.№287


14.

Пациентен монитор-инв.№288


15.

Пациентен монитор-инв.№289


16.

Пациентен монитор-инв.№290


17.

Пациентен монитор-инв.№291


18.

Пациентен монитор-инв.№292


19.

Пациентен монитор-инв.№293


20.

Пациентен монитор-инв.№294


21.

Пациентен монитор-инв.№295


22.

Пациентен монитор-инв.№296


23.

Пациентен монитор-инв.№297


24.

Пациентен монитор-инв.№298


25.

Пациентен монитор-инв.№299


26.

Пациентен монитор-инв.№300


27.

Пациентен монитор-инв.№301


28.

Пациентен монитор-инв.№302


29.

Пациентен монитор-инв.№303


30.

Пациентен монитор-инв.№304


31.

Пациентен монитор-инв.№305


32.

Пациентен монитор-инв.№306


33.

Пациентен монитор-инв.№307


34.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№308


35.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№309


36.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№310


37.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№311


38.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№312


39.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№313


40.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№314


41.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№315


42.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№316


43.

Видеогастроскоп-инв.№277


44.

Видеоколоскоп-инв.№278


45.

Видеоколпоскоп-инв.№318


46.

Фетален монитор-инв.№317


47.

Интензивен инкубатор/кувьоз-инв.№271


48.

Транспортен инкубатор/кувьоз-инв.№272


49.

Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№273


50.

Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№274


51.

Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№275


52.

Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№276


53.

Спирометър мини -инв.№270


54.

Спирометър мини -инв.№340


55.

Биохимичен анализатор-инв.№267


56.

Йонноселективен анализатор-инв.№268


57.

Лабораторна центрофуга+2бр.ротор+4бр.адаптер-инв.№269


58.

Комплект хирургични инструменти-инв.№324


59.

Комплект хирургични инструменти -инв.№335


60.

Комплект хирургични инструменти-инв.№336


61.

Комплект хирургични инструменти-инв.№337


62.

Комплект хирургични инструменти -инв.№338


63.

Комплект хирургични инструменти -инв.№339


65.

Мамограф-инв.№323


66.

Дигитален графично скопичен рентгенов апарат-инв.№325


67.

Компютърен томограф-инв.№326


68.

Сет за лапароскопска хирургия-инв.№327


69.

Аргонплазма коагулатор-инв.№328


70.

Електрокоагулатор-инв.№329


71.

Операционни лампи-инв.№330


72.

Операционни лампи-инв.№331


73.

Операционни лампи-инв.№332


74.

Операционни лампи-инв.№333


75.

Операционни лампи-инв.№334-         движими вещи с балансова стойност 2 452 764.00 лв. . /два милиона, четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/, с включен ДДС.

2.      Увеличава капитала на "МБАЛ-Балчик" ЕООД  със стойност 2 452 764.00 лв. . /два милиона, четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/, с включен ДДС, чрез непарична /апортна/ вноска по реда на Търговския закон.

3.      Увеличава капитала на "МБАЛ-Балчик" ЕООД  със стойност 6.00лв./шест лева/ чрез парична вноска, по реда на Търговския закон.

4.Утвърждава капитал на "МБАЛ-Балчик" ЕООД   в размер на 2 958 770.00лв./два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди, седемстотин и седемдесет лева/, разпределен в 295 877 / двеста деветдесет и пет хиляди, осемстотин седемдесет и седем/ дяла, всеки на стойност по 10.00лв.

5.Променя Учредителния акт/Устава/ на "МБАЛ-Балчик" ЕООД в частта :КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, като чл.11 придобива следното съдържание:

Чл.11. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 958 770.00лв., разпределен в 295 877 дяла, всеки на стойност по 10.00лв., всички собственост на едноличния собственик на капитала - Община Балчик.

/2/. Непаричната вноска в капитала на дружеството , внесена от едноличния собственик на капитала е на стойност 2 452 764.00 лв. . /два милиона, четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/, с включен ДДС, по балансовата стойност на медицинско оборудване, съгласно чл.38 от Закона за лечебните заведения, както следва:

№ по ред

Описание на ДМА/НДА1

2


1.

Мултифункционален стационарен 3D/4D ехограф- инв.№ 264


2.

Ехограф Мултифункционален-инв.№ 265


3.

3D Доплерсонограф-инв.№ 266


4.

Газов стерилизатор-инв.№ 263


5.

ЕКГ 12 канален-инв.№279


6.

ЕКГ 12 канален-инв.№280


7.

ЕКГ 12 канален-инв.№281


8.

ЕКГ 12 канален-инв.№282


9.

ЕКГ 12 канален-инв.№283


10.

ЕКГ 12 канален-инв.№284


11.

ЕКГ 12 канален-инв.№285


12.

ЕКГ 12 канален-инв.№286


13.

ЕКГ Холтер 12 канален-инв.№287


14.

Пациентен монитор-инв.№288


15.

Пациентен монитор-инв.№289


16.

Пациентен монитор-инв.№290


17.

Пациентен монитор-инв.№291


18.

Пациентен монитор-инв.№292


19.

Пациентен монитор-инв.№293


20.

Пациентен монитор-инв.№294


21.

Пациентен монитор-инв.№295


22.

Пациентен монитор-инв.№296


23.

Пациентен монитор-инв.№297


24.

Пациентен монитор-инв.№298


25.

Пациентен монитор-инв.№299


26.

Пациентен монитор-инв.№300


27.

Пациентен монитор-инв.№301


28.

Пациентен монитор-инв.№302


29.

Пациентен монитор-инв.№303


30.

Пациентен монитор-инв.№304


31.

Пациентен монитор-инв.№305


32.

Пациентен монитор-инв.№306


33.

Пациентен монитор-инв.№307


34.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№308


35.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№309


36.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№310


37.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№311


38.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№312


39.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№313


40.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№314


41.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№315


42.

Дефибрилатор с аксесоари-инв.№316


43.

Видеогастроскоп-инв.№277


44.

Видеоколоскоп-инв.№278


45.

Видеоколпоскоп-инв.№318


46.

Фетален монитор-инв.№317


47.

Интензивен инкубатор/кувьоз-инв.№271


48.

Транспортен инкубатор/кувьоз-инв.№272


49.

Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№273


50.

Анастезиологичен апарат /наркозно дихателен/-инв.№274


51.

Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№275


52.

Вентилатор с компресор / дихателен апарат/-инв.№276


53.

Спирометър мини -инв.№270


54.

Спирометър мини -инв.№340


55.

Биохимичен анализатор-инв.№267


56.

Йонноселективен анализатор-инв.№268


57.

Лабораторна центрофуга+2бр.ротор+4бр.адаптер-инв.№269


58.

Комплект хирургични инструменти-инв.№324


59.

Комплект хирургични инструменти -инв.№335


60.

Комплект хирургични инструменти-инв.№336


61.

Комплект хирургични инструменти-инв.№337


62.

Комплект хирургични инструменти -инв.№338


63.

Комплект хирургични инструменти -инв.№339


65.

Мамограф-инв.№323


66.

Дигитален графично скопичен рентгенов апарат-инв.№325


67.

Компютърен томограф-инв.№326


68.

Сет за лапароскопска хирургия-инв.№327


69.

Аргонплазма коагулатор-инв.№328


70.

Електрокоагулатор-инв.№329


71.

Операционни лампи-инв.№330


72.

Операционни лампи-инв.№331


73.

Операционни лампи-инв.№332


74.

Операционни лампи-инв.№333


75.

Операционни лампи-инв.№3344.      Задължава управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД  да предприеме необходимите действия за вписване промяната на капитала и промяната в Учредителния акт в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"