• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 527 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 527:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Анка Костова Стоянова от с. Бобовец, за лечение на детето й Юлкер, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Иван Василев Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Юсеин Мустафов Изетов от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Себайдин Реджебов Мехмедов от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Симеон Георгиев Симеонов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Султанка Генадиева Демирева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Стоян Донев Стоянов от гр. Балчик, за лечение на брат му Петър Донев Стоянов, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Апостол Тихомиров Башев от с.Стражица, за  лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Янка Иванова Мъстъкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Ергюджан Халил Демир от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"