• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 526 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за разглеждане на ПУП-ПРЗ на град Балчик - УПИ ХХІV; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІ в кв. 29 - собственост на „Захарни изделия" ЕООД и части от ПИ №№ 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 - собственост на община Балчик.        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 526:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП - План за регулация и застрояване в обхват " УПИ № ХХІV, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІ в кв.29 и части от ПИ № 02508.69.109,  ПИ № 02508.59.145, ПИ № 02508.59.153 и ПИ № 02508.72.89 по плана на гр.Балчик" и образуване на нов "УПИ № ХХV - "за производствени и складови дейности" в кв.29 по плана на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване".

            ІІ. Задължава Кмета на общината в 7 - дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"