• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 525 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане промяна на основните месечни заплати на кмет на община, заместник кметове на община, кметове на кметства и кметски наместници и корекция на Решение 300, т. 2 по Протокол № 22 от 21.02.2013 година.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 525:  I. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 г. (изм.ДВ бр.8 от 28.01.2014 г.), Приложение № 5 към чл.2, т.4 от същото постановление, изменя основните месечни заплати, както следва:

            1. Кмет на Община                                                             -          2400 лева

            2. Зам.кмет на Община                                                       -          2200 лева

            3. Кмет на кметство (Оброчище, Кранево, Сенокос,

                        Соколово, Ляхово)                                                  -          1400 лева

            4. Кмет на кметство (Гурково, Стражица)                        -          1300 лева

            5. Кметски наместници                                                      -            700 лева

II. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, добавя  функция „Здравеопазване", съгласно Приложение № 2, както следва:

- Функция „Здравеопазване"                                                         -          19 бройки

- Функция „Образование"                                                              -            9 бройки

- Функция „Отбрана и сигурност"                                                -          22,5 бройки

- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"      -          37 бройки

- Функция ЖС, БКС и ООС                                                           -          40 бройки

- Функция „Поч.дело,култура и религиозни дейности"              -            9 бройки

- Функция „Икономически дейности и услуги"                           -          40 бройки

Решението влиза в сила от 01.01.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"