• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 524 Протокол 36 от 13.02.2014 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за одобряване на План за развитие на община Балчик за периода 2014 - 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 524:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 3 от закона за регионалното развитие, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

Приема План за развитие на Община Балчик за периода 2014 - 2020 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"