• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 522 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 522: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4344/03.12.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Изгрев" с площ от 466  м2 /четиристотин шестдесет и шест квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 300.00 лв. /двадесет и три хиляди и триста лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"