• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 521 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.701 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 521: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 02508.90.701 по кадастралната карта на град Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"  

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"