• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 520 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.29.134 по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 520: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за  ПИ № 53120.29.134 по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"  

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"