• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 519 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По единадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване на ПИ 39459.3.45" по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 519: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  "Електрозахранване на ПИ 39459.3.45" по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"