• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 516 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 516: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Кръстинка Добрева Маринова от град Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Васил Николов Събев от с. Дропла, за лечение, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от синът му Никола Василев Събев.

3. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

4. Иван Ангелов Илиев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

5. Дияна Стефанова Димитрова от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

6. Пенка Еленкова Маринова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

7. Юрдер Гюрселов Февзиев от с. Ляхово, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Нерман Асанова Юсеинова от с. Преспа, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Енгин Исметов Идризов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

10. Донка Маринова Стефанова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Стойка Иванова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Севгинар Алиосманова Пехливанова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Алил Салиев Юсеинов от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 150.00 лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

14. Халкин Муйдинов Мустафов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, анблок, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"