• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 515 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот за осъществяване на дейността на ГПУ Балчик в етаж от сграда на ул. Черно море № 18 град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 515: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Учредява на ГПУ - Балчик безвъзмездно право на ползване върху втория етаж от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 02508.84.368.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, състоящ се от седем броя канцеларии с различна площ, коридор и склад с площ 112 кв. м., административен адрес: гр. Балчик, ул. „Черно море" № 18 - общинска собственост, актуван с АОС № 3986 от 17.02.2011 год.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"