• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 511 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за освобождаване от местни такси на членовете на доброволното формирование за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации,при община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 511:  На основание чл. 21, ал. П, във вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.VІ от ЗМДТ и чл. 8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, Общински съвет-Балчик ОСВОБОЖДАВА изцяло от заплащането на местни такси, определени в чл. 2, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик членовете на Доброволното формирование при община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"