• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 510 Протокол 35 от 30.01.2014 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг на терен, находящ се в с. Сенокос - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговия на хранителни стоки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 510:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение №748/17.02.2011 г., дава съгласието си терен с площ 60 м2, находящ се в с. Сенокос - публична общинска собственост, актуван с АОС 81/27.03.1998 г., представляващ част от У ПИ № I, кв. 12 по ПУП
на с. Сенокос, целия с площ от 4 410 м2, да бъде отдадено под наем, за поставяне на преместваем обект за търговия с хранителни стоки, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 489,00 лв. /четиристотин осемдесет и девет лева/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да са извършвали дейност, предмет на търга а именно търговия с хранителни стоки. Същите следва да спазват предмета на дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 14 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"