• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 508 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за целеви капиталови разходи на Община Балчик за  2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 508: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; Общински съвет Балчик утвърждава актуализиран разчет за целевите капиталови разходи, съгласно приложения №: 1 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч.

-         целева субсидия за капиталови разходи  общо 448 600 лв, от тях :

за обект: Основен ремонт ЦДГ Стражица                                             97 300  лв.

за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа                    249 400  лв.

за обект: Изграждане на сп.площадка ОУ"Кирил и Методий"            101 900  лв.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"