• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 507 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане Доклад от д-р Иво Войчев - Управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 507: 1. ОбС - Балчик  дава съгласие „МБАЛ -БАЛЧИК" ЕООД  да  сключи договор за  банков кредит с банкова финансова институция за сумата  262 215.40 лева, която сума е необходима за финализиране изпълнението на проект „Повишаване  конкурентноспособността на „МБАЛ -БАЛЧИК" ЕООД  чрез въвеждане и  сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС ЕN ISO 9001 и въвеждане на СRМ система" по процедура за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ  BG 161РО003 -2.1. 12 „Покриване на  международно признати стандарти и въвеждане на  системи за управления в предприятията".                  

            2. ОбС - Балчик дава съгласие управляващия и представляващия търговското дружество г-н Иво Войчев да извьрши всички необходими правни и фактически действия  по отношение усвояване на  паричната сума от 262 215.40 лева осигурена чрез банков кредит, да проведе  всички необходими разговори с представители на  съответните банкови институции, да предприеме действия по избор на банка - кредитор съобразявайки се с най-изгодните за търговското дружество условия по кредита и въобще да извьрши онези действия свързани с оптимално управление на дружеството.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"