• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 506 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови средства на Александър Атанасов Танев от град Балчик.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 506: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 535 от 4.12.2013 г., общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 1000.00 лева на лицето Александър Атанасов Танев от град Балчик, за покриване на част от пътни разходи за участие на синът му Александър Танев в два международни конкурса, състояли се в град Яш, Румъния и град Берлин, Германия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"