• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 505 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване пазарна оценка на ½  ид.част от поземлен имот с идентификатор № 53120.504.220 по кадастралната карта на с. Оброчище, в.з. „Изгрев"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 505: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94К-823-1/04.12.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 560.00 лв. (седем хиляди петстотин и шестдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него вилна сграда, представляващ ½ ид.  част от поземлен имот с идентификатор № 53120.504.220 по кадастралната карта на с. Оброчище ( ½ ид. част от  УПИ ХІІІ, кв. 31 по ПУП на в.з. "Изгрев"), с площ от 252 м2 (двеста петдесет и два квадратни метра), актуван с АОС № 3205/05.02.2008 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"