• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 503 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 503: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. З предложение трето от ЗНА, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Приема Изменения и допълнения в действащата Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с промените в ЗМДТ относно данъци изм. и доп. в ДВ бр.101 от 22 ноември 2013г.

§ 1 В чл. 7, ал. 4 се изменя така:

Чл. 7 ал. (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до
1680 лв. включително.

§2 В чл. 45 ал. 1 се изменя така:

Чл. 45 ал. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и
несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро
6" и „ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с
намаление 40 на сто. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро
6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"


§3 В чл. 45 ал. 2 се изменя така:

Чл. 45 ал. (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на
„Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV"- с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55,
ал. 5,  6,  7 и 13 данък.

§4 В чл. 45 се създава нова ал. 4

Чл. 45 ал. (4) Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро
6" и „ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно
съответствието на превозното средство с определената от производителя
екологична категория.

&5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"