• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 502 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-79, кв. 155 (ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на гр. Балчик) и неприложена улична регулация от ОК 1102 до ОК 1268 по имотни граници на ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 502: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 94А-1092-1/01.11.2013 г. от Атанас Василев Гебрев и Мадлен Георгиева Димитрова - Гебрева, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се измени ПУП - ПРЗ за УПИ V-79, кв. 155 (ПИ 02508.77.78 по кад. карта на гр. Балчик) и неприложена улична регулация от ОК 1102 до ОК 1268 по имотни граници на  ПИ 02508.77.78 по кад. карта на гр. Балчик.

             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"