• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 501 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ на Стопански двор град Балчик, в частта касаеща УПИ Х-197, кв. 106 (ПИ 02508.55.197 по кад. Карта на гр. Балчик) и УПИ ІІ-202, кв. 1 (ПИ 02508.55.161 по кад. Карта на гр. Балчик) и ПИ № 02508.55.233 - път с отпаднало предназначение.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 501: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 39-18-5/05.12.2013 г. от ЗП Атанас Жечев Георгиев и ЕТ "Мария Милева Пенева - МВГ", Общински съвет - Балчик дава съгласието си и допуска да се измени ПУП - ПРЗ на Стопански двор гр. Балчик, в частта касаеща УПИ Х-197, кв.106 (ПИ 02508.55.197 по кад. карта на гр. Балчик) и УПИ ІІ-202, кв.1 (ПИ 02508.55.161 по кад. карта на гр. Балчик) - собственост на Атанас Жечев и ПИ № 02508.55.233 - път с отпаднало предназначение, собственост на Община Балчик.   

             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 - не гласува