• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 500 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване разходите за 2014 година за дейностите „Чистота", съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал.І от ЗМДТ.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 500: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет - Балчик:

1. Одобрява разходите за 2014 г. за всяка от дейностите „Чистота", съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, в размер на 3677843,00лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2013 г. в размер на 390261,00лв., приходи от такса за битови отпадъци на база 2013 г. в размер на 3119048,00лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2015 г. в размер на -558795,00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"